Reeglid

Igaüks, kes registreerib ennast Rate.ee kasutajaks, on tutvunud reeglitega ja nõustub saidil viibides neid täitma.

Saidi kasutamise kord

 Rate.ee teenus on tasuta (v.a. lisateenused) ja selle kasutamine toimub "nagu on" põhimõttel. Rate.ee omanikud ei vastuta saidi kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest. Rate.ee omanikud jätavad endale õiguse muuta reeglid vastavalt vajadusele, muudatused kajastuvad siin lehel.

Neil, kes pole nõus Rate.ee reeglitega, palume mitte kasutada Rate.ee lehekülge. Selle reegli rikkumisel tekitatava võimaliku kahju eest vastutab kahju tekitaja täiel määral. Virtuaalne raha, mis jääb blokeeritud kasutaja kontole, tagastamisele ei kuulu. Rate.ee võib keelduda virtuaalse raha väljamaksest pangakontole ka juhul, kui kasutaja konto ei ole blokeeritud - sellisel juhul saab virtuaalset raha kasutada Rate.ee teenuste ostmiseks ning ühtlasi ei kuulu väljamakse teenustasu tagastamisele. Rate.ee saab virtuaalse raha kasutajakontol erandjuhtudel ka täielikult blokeerida.

Juhul, kui Rate.ee omanikud ei taha osutada teenust konkreetsele Rate.ee kasutajale, võivad nad vaidlusaluse konto blokeerida, kusjuures blokeerimise põhjuse selgitamine pole kohustuslik.

Saiti kasutades on keelatud oma ankeedis esitada võõra inimese isikuandmeid ning valeandmeid. Iga kasutaja võib omada vaid üht kontot. Korduvad kontod blokeeritakse ette hoiatamata.

Keelatud on postkastide kaudu ahelkirjade saatmine, samuti reklaamida postkastide, kommentaaride, foorumipostituste või oma konto kaudu ettevõtteid, tooteid, teenuseid, veebilehti jms. Konkreetsed pretensioonid palume edastada moderaatoritele, lisades kirjale kopeeritud kujul oma eelnenud korrespondents tervikuna isikuga, k.a. kirja saatjate nimed ja kirjasaatmise kellaajad kirja päisel, või muu tõendusmaterjal.

Keelatud on rõvedasisuliste, ähvardavate või solvavate kirjade ja kommentaaride saatmine postkasti, foorumisse või Rate.ee kasutajate piltide kommentaariveergu. Keelatud on rõvedate, kedagi solvata võivate või ebaeetiliste kasutajanimede loomine. Samuti edastada usupropagandat, rassistlikku propagandat või muud ebaeetilist või seadusega vastuolus olevat. Rate.ee teenuseid kasutades tuleb jääda viisakaks teiste kasutajate vastu.

Keelatud on piltide hindamine, kontode vaatamine jne programmide ja skriptide abil.

Keelatud on üritada avada võõraid kontosid või muud moodi rikkuda Rate.ee kasutajate privaatsust ja võimalust saiti mugavalt kasutada.

Reeglite rikkumise korral - vastavalt rikkumise raskusastmele kohaldatakse rikkujale karistus. Väga kerge tahtmatu rikkumise korral võib kasutaja saada moderaatori poolt hoiatuse. Moderaatori märkus või hoiatus ei kuulu vaidlustamisele. Raskemate rikkumiste korral Rate.ee reeglite vastu blokeeritakse kasutaja konto ilma ette teatamata ja tagasisaamise võimaluseta.

Andmete töötlemine

Käesolevate reeglitega nõustudes on kasutaja andnud Rate.ee omanikule nõusoleku töödelda kasutaja poolt Rate.ee-le avaldatud informatsiooni, sh saidil olevat/olevaid pilti/pilte ning muid isikuandmeid:

  • 1. Rate.ee omanike poolt teenuse osutamise eesmärgil;
  • 2. Rate.ee omanike poolt teeninduslikel ja turunduslikel eesmärkidel, sh selleks et pakkuda kasutajatele personaalsemaid, mugavamaid ja uuenduslikke lahendusi nii Rate.ee omanike poolt kui ka Rate.ee koostööpartnerite kaudu.
  • 3. Rate.ee omanike omadel eesmärkidel tingimusel, et kasutaja andmete, sh piltide, kasutamine ei ole vastuolus üldkehtivate eetikanormide ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

Kasutades Rate.ee teenust või rakendust, mis eeldab kasutajaga seotud andmete edastamist kolmandatele isikutele (sh ka väljaspool Rate.ee omanikega samasse kontserni kuuluvad ettevõtetele), kes on seotud konkreetse teenuse osutamise ja/või vahendamisega, on kasutaja eelnevalt nõustunud enda kohta andmete, sh piltide ja muude isikuandmete edastamisega, mis on otseselt vajalikud soovitud teenuse kasutamiseks. Eelnimetatud nõusoleku tagasivõtmist loetakse ühtlasi ka kasutaja sooviks loobuda selle teenuse kasutamisest.

Rate.ee omanikud garanteerivad, et ei avalda sinu Rate.ee saidil olevat/olevaid pilti/pilte ka muud sinu poolt avalikustatud informatsiooni online või offline väljaannetes, mis rikuvad Eesti Vabariigi seadust.

Käesolevate reeglitega nõustudes on kasutaja andnud Rate.ee omanikele nõusoleku saata Rate.ee kasutajatele enda või koostööpartnerite reklaami sisuga teateid kasutajate Rate.ee postkastidesse ning saata Rate.ee firma infot Rate.ee kasutajate meiliaadressile.

Rate.ee omanikud garanteerivad, et ei jaga ega edasta Rate.ee kasutajate meiliaadresse või andmeid, sh ka Rate.ee saidil olevat/olevaid pilti/pilte teistele (v.a. Eesti Telekomi gruppi kuuluvad ettevõtted), välja arvatud eeltoodud punktis (2.) toodud eesmärkidel.

Piltide lisamise kord

Lisatav pilt peab olema JPG formaadis. Pilt peab täitma terve pildiruumi (keelatud on skännimisel jäänud valge äär ümber pildi) ja olema vertikaalses asendis.

Pildil peab olema inimene ja ta nägu peab olema nähtav. Inimene peaks olema pildil esiplaanil, näiteks klassipildid sellele reeglile ei vasta. Pildi lisamisel palume tähelepanu pöörata pildi kvaliteedile ja suurusele. Liiga väikseid, uduseid või häguseid pilte moderaatorid ei aktsepteeri.

Kui pildil on mitu inimest, peab pildi omanik ennast pildil esile tooma, märkides oma täpse asukoha kas pildil või pildi all. Õigeks esiletoomiseks loetakse, kui konto/pildi omanik on tuvastatav ka ainult pilti ja pildiallkirja vaadates. Allkiri võib olla nii eesti kui ka inglise keeles.

Pornograafilised ja erootilised pildid on keelatud. Piiri, kust alates pilt või poos on liiga erootiline, määravad moderaatorid. Keelatud on rõveda või kedagi solvata võiva sisu ja allkirjaga pildid. Lubatud ei ole pildid, mis oma iseloomult on seadusevastased, õhutavad rassismi, vaenu või vägivalda (nt. relvaga kellegi pihta sihtimine).

Keelatakse narkootikume eksponeerivad või alkoholi/suitsetamist seadusevastaselt (alla 18 eluaastat) eksponeerivad pildid. Täisealiste kasutajate puhul võib moderaator pildi keelata, kui pildilolija on silmnähtavalt purjus, alkohol/sigaretid on ilmselgelt pildi peategelased või pilt koos pildi allkirjaga õhutab alkoholi/sigarette tarbima. Kanepilehe kujutis pildil või pildi all on narkootikume propageeriv. Samuti keelatakse vesipiibuga pildid.

Keelatud on lastepildid vanuses 0 - 6 a (k.a.). Lastepildiks loetakse alla 7 aasta vanuse inimese pilti, juhul kui kontoomanik pole just 7-10 aastane arvutikasutaja. Samuti on lastepilt see, kui 25 aastane kasutaja lisab pildi ajast, mil ta oli 10. Kui aga 10 aastane kasutaja lisab enda pildi, on see ok.

Keelatud on pildid, mis sisaldavad reklaami pildis või pildiallkirjas, reklaamiks loetakse ka äriettevõtte või fotovalmistaja (s.h. pildi töötleja või töötlemisega tegeleva grupi) logo pildi äärel. Kui Rate.ee kasutajakonto nimi ja konto ise ei sisalda reklaami, siis on lubatud selle konto nime näitamine pildil ja pildi all nii omanikuna kui ka valmistajana/töötlejana, niisama kirjutatuna kui ka vormis "made by..." Nii piltidel kui ka pildiallkirjas on keelatud kasutada copyright märki ©.

Keelatud on pildid, kus töötluse tulemusena pole pildi omanik enam äratuntav, töötlus moonutab pilti liigselt või tõmbab vaataja tähelepanu endale. Samuti on keelatud mitme pildi kokkumonteerimine ja võõraste taustade kasutamine. Lubatud on töötlus, mis parandab pildi kvaliteeti (parandab fookust/teravust/balanssi).

Ühte ja sama pilti saab lisada kontole vaid ühe eksemplari.

Keelatud on autorikaitse alla kuuluda võivate, samuti võõraste piltide lisamine. Keelatud on pildid kus figureerivad isikud, kelle eksponeerimiseks pildiomanikul puuduvad vastavad õigused, samuti on keelatud enda pildile lisada autoriõigustega kaitstud detaile (tausta, logosid jms.)

Autoriõiguste rikkumise kahtluse korral palume pöörduda kasutaja poole, kes on pildi Rate.ee-s avaldanud. Kui kokkulepet ei saavutata, kirjutage klienditeenindusele, lisades kirjale kopeeritud kujul oma eelnenud kirjavahetuse tervikuna pildi avaldajaga (k.a. kirja saatjate nimed ja kirjasaatmise kellaajad kirja päises). Kui leiate, et Teie pilti on kasutatud ilma loata, siis palume edastada rikkuja konto aadressriba koos märkega "rikkuja" ja kontoomaniku konto aadressiriba märkega "konto omanik". Kindlasti lisage kirjale asjasse puutuvate piltide ja kontode lingid.

Kui pildil olev inimene või pildi autoriõiguste omanik ei ole andnud nõusolekut pildi avaldamiseks ja esitab pretensiooni, vastutab tekkivate tagajärgede eest täiel määral pildi lisanud isik.

Andmed, mida saab kasutada autoriõiguste rikkuja tuvastamiseks, edastame seadusega ettenähtud korras vastavale riigiametile.Palume pilte lisades arvestada sellega, et moderaatoritel on õigus tagasi lükata ka need pildid, mis pole vastuolus ühegi eeltoodud punktiga, kuid on oma sisult või vormilt ebasündsad või võivad kedagi kahjustada.

Pildi/piltide sobivuse ja reeglitele vastavuse üle otsustavad Rate.ee moderaatorid.

Pildi allkiri pole õige koht moderaatoriga vaidlemiseks, see toob kaasa pildi keelamise. Kui teil on küsimusi reeglite kohta, pöörduge nendega vastavasse foorumiteemasse foorumi "Rate.ee arutelu" alamrubriigis või mõne moderaatori poole.

Sisemine valuuta

Rate.ee kasutajatel on võimalus osta Rate.ee teenuseid eurode eest. Lehel sinu raha on sissemakse tegemiseks välja toodud erinevad makseviisid - sissemakse tulemusena tekivad kasutaja kontole SOL-id, mida saab vahetada teenuste vastu. Teenuste nimekiri ja hinnad on ära toodud teenuste lehel. Sissemakse tegemisel rakendatakse teenustasu, mis sõltub konkreetsest makseviisist - mida suuremad on seonduvad kulud, seda suurem on ka teenustasu protsent.

Teatud sissemaksete viisid on piiratud limiidiga. Liimiidi suurust saab teada sissemakse lehelt. SMS-maksete puhul on limiit alati suurem, kui üks kõige kallim sõnum, vastuses esimesele sõnumile on limiit välja toodud (kasutaja saab teada, palju raha saab ta veel laadida).

Rate.ee kasutajatel on teatud tingimustel õigus sissemakstud raha oma pangakontodele saada, tellides väljamakse väljamaksete lehel. Väljamakse tegemisel rakendatakse 10% teenustasu, minimaalne teenustasu on 1SOL. Eduka väljamakse puhul saadetakse raha kasutaja pangakontole viie pangapäeva jooksul, raha võib pangakontole jõuda veidi hiljem, sõltuvalt pankade kiirusest. Tagasi lükatud väljamakse puhul tagastatakse kasutaja Rate.ee kontole põhisumma, teenustasu aga mitte.

Rate.ee-l on õigus keelduda väljamakse tegemisest mobiiloperaatorite tehniliste probleemide tõttu (näiteks juhul, kui eritariifsete sõnumite saatmisel ei vähene mobiiloperaatori kliendi saldo), pettuse kahtluse korral, valede andmete esitamise korral kasutaja poolt ja ka teistel põhjustel. Võimalusel antakse kasutajatele probleemidest teada Rate.ee teadete kaudu. Rate.ee-l on õigus piirata väljamakseid limiidiga - limiidi ületamisel ei lähe väljamakse läbi ja teenustasu ei rakendu. Kuna väljamakse edukas teostamine ei ole sugugi garanteeritud, soovitame raha oma pangakontole võimalusel mitte tellida - SOL-id on mõeldud eeskätt selleks, et neid Rate.ee teenuste vastu vahetada.

Eksklusiivne õigus müüa virtuaalset valuutat (SOL) kuulub saidile Rate.ee. Virtuaalse valuuta müük ühelt kasutajalt teisele on keelatud. Selle reegli rikkumisel on saidil Rate.ee õigus blokeerida nii müüja kui ostja raha- ja kasutajakontod.

Virtuaalsel valuutal (SOL) on kehtivusaeg, sollid kaotavad kehtivuse 6 kuud peale viimast tasuliste teenuste kasutamist või 6 kuud peale viimast saidi külastamist. Kehtivusaja lõppedes arvestatakse sollid kontolt maha. Rate.ee virtuaalraha kehtivusaja lõppemisest informeeritakse kasutajat 30, 7 ja 1 päev enne kehtivusaja lõppu. Et kehtivusaega pikendada, peab kasutaja ostma mistahes tasulise teenuse Rate.ee saidil,laadima oma kontot või peab kasutajale laekuma sollid mõne teise kasutaja kontolt. Virtuaalraha, mis on saadud saidi Rate.ee poolt (mängude, konkurside teel), ei pikenda kehtivusaega. Valuuta kehtivusaega näeb kasutaja konto väljavõttes.

OpenSocial rakenduste kasutustingimused

Rakenduse lisamine annab sellele juurdepääsu sinu avalikule profiili infole ja sõbralistile. Kui lisad rakenduse, on sinu profiili avalik info jagatud rakenduse arendajatega, sõpradega, kes saavad uuendusteateid ja kõigi rakenduse kasutajatega, hoolimata sellest, millisel saidil nad rakendust kasutavad (kõik "Andmete saajad"). "Avaliku profiili info" all peame silmas kogu infot, millel pole privaatsussätteid sõpradele, sõprade sõpradele või sulle endale. See sisaldab ka piltide ja videote infot.

Saidi kontaktid

Saiti opereerib ettevõte: Rate Solutions OÜ (reg. nr. 10998212), aadress: Pärnu mnt. 69, Tallinn, Estonia, 10134
Krediitkaardimaksetega seotud küsimused suunake palun krediitkaardi klienditoele.
Kõik ülejäänud küsimused saatke kasutajatoele Rate.ee© 2019 Rate.ee - all rights reserved.